Hulp aanvragen
Hulp bij zorgbeslissingen

Hoeveel schuld moet u hebben voor schuldsanering?

Bij problematische schulden komt u in aanmerking voor de schuldsanering. Hoeveel schuld u moet hebben is lastig te zeggen: het is afhankelijk van uw maandelijkse inkomsten en de hoogte van uw schuld. Hoeveel schuld u precies heeft, doet eigenlijk niet ter zake. Als de schuld dusdanig hoog is dat u geen uitweg meer ziet, krijgt u toelating tot de schuldsanering.

Wat is schuldsanering?

Wanneer u niet meer uw betaalverplichtingen kunt nakomen komt u in aanmerking voor de wettelijke schuldsanering. Het valt onder de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Schuldsanering is een regeling voor mensen met hoge schulden, die hun financiële problemen willen oplossen. Een gemiddeld schuldsaneringstraject duurt ongeveer drie tot maximaal vijf jaar. Wanneer u dit traject succesvol heeft doorlopen, kunt u met een schone lei beginnen: uw schulden worden dan kwijtgescholden door de rechtbank.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet aan vier voorwaarden voldoen voordat u kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Ten eerste dient de schuld problematisch hoog te zijn. Dit houdt in dat u nu en in de komende jaren niet in staat bent om de schuld af te lossen. De tweede voorwaarde is dat u alle andere mogelijkheden heeft verkend om van uw schulden af te komen. Het gaat hier om mogelijkheden zonder rechterlijke tussenkomst.

Ten derde dient de schuld te goeder trouw zijn ontstaan. Met andere woorden: de schuld dient onbedoeld te zijn ontstaan en er moet geprobeerd zijn om deze terug te betalen. De vierde en laatste voorwaarde houdt in dat u de gestelde verplichtingen in de WSNP kunt nakomen. Voorbeelden zijn: geen nieuwe schulden maken, voldoen aan de inspanningsplicht (voor een inkomen zorgen) of sollicitatieplicht.

Hoe lang duurt een aanvraag voor schuldsanering?

Het aanvragen van de wettelijke schuldsanering is een lang proces via meerdere instanties. Het eerste wat u moet doen is een afspraak maken met een gemeenteambtenaar van de Sociale Dienst of een medewerker van de Kredietbank. Deze instanties helpen mensen met hoge schulden. Er wordt geprobeerd middels een betalingsplan om uw schulden op te lossen. Gaan de schuldeisers akkoord met het plan, dan bent u verplicht hieraan te voldoen.

Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan, zal er een verzoek tot toelating in de schuldsanering worden ingediend. De rechter gaat beoordelen aan de hand van artikel 288 van de Faillissementswet of u aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering. De aanvraag voor schuldsanering is nu officieel in werking gezet.

Wat gebeurt er na toewijzing schuldsanering?

Er zal direct een bewindvoerder worden aangesteld door de rechtbank die u het gehele schuldsaneringstraject gaat helpen en begeleiden. Vanaf het moment van toewijzing vallen al uw schulden onder de WSNP. Deze bewindvoerder zal een overzicht maken van uw schuldenlast en uw persoonlijke situatie. U bent verplicht alles te melden dat invloed kan hebben op uw financiële situatie, denk aan verhuizingen, scheidingen, studieschulden.

Op basis van deze gegevens zal de rechter een maandelijks aflossingsbedrag vaststellen samen met de duur van het traject. In deze tijd bent u verplicht dit bedrag te betalen en geen onnodige kosten te maken, waardoor de schuldaflossing lager kan uitvallen. De bewindvoerder controleert u hierop.

Naast de schuldoplossing moet u ook gewoon uw vaste lasten blijven betalen. Wanneer u dit niet doet, zal de bewindvoerder ingrijpen en zelf de betalingen met uw geld verrichten. Mocht u niet aan de betalingsverplichting voldoen, kan u uit de schuldsanering worden gezet.

Hulp bij schulden in Hengelo

Hulp bij schulden in Twente

U kunt hulp bij uw schulden ontvangen. Wij van Stichting Doe Mee(r) bieden financiële hulp aan in de vorm van bewindvoering, curatele, mentorschap en levensexecuteur. Onze medewerkers helpen mensen uit Twente en Overijssel met hun financiële problemen. Woont u bijvoorbeeld in Almelo, Hengelo of Oldenzaal? Dan kunt u via ons bewindvoering aanvragen.

Neem contact op Hulp aanvragen