Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Mentorschap.

Wat is Mentorschap?

Mentorschap is een maatregel bedoeld voor mensen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor langere periode niet meer in staat zijn of bemoeilijkt worden hun persoonlijke belangen te behartigen. Denk hierbij aan mensen met een psychiatrische aandoening, of aan dementerende mensen. De mentor neemt dan samen met betrokkene besluiten over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Waarom Mentorschap?

Soms is het moeilijk om voor jezelf op te komen of nog zelf te beslissen. Dit is zeker het geval bij bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Het is dan moeilijk om zelfstandig, weloverwogen beslissingen te nemen over de invulling van het leven.

Wanneer men is aangewezen op zorg vanuit een instelling, kan men vanwege die beperkingen geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn naar de betreffende zorgverlener. Er zal dan iemand anders de belangen moeten behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.

Is er niemand in de naaste omgeving die dat kan overnemen, dan men de rechtbank verzoeken een mentor aan te stellen.

Wie kan Mentorschap aanvragen?

Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner, of andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. De betrokkene kan soms zelf ook het verzoek doen.

Een verzoek tot instelling van mentorschap hoeft niet verplicht via een advocaat te worden ingediend.

Hoe kunt u Mentorschap aanvragen?

Een verzoek tot mentorschap wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont. Op www.rechtspraak.nl kunt u hiervoor formulieren downloaden. Stichting Doe Mee(r) kan u helpen met het invullen van deze formulieren.
De kantonrechter beslist of mentorschap nodig is. Is dat het geval, dan kan Stichting Doe Mee(r) mentor worden.

Hoe lang duurt Mentorschap?

Mentorschap kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. In principe is de duur gelijk aan de periode waarin men niet in staat is om de persoonlijke belangen goed te regelen.
Er zijn redenen om het mentorschap te beëindigen. Dat kan als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf of met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.

Beëindiging Mentorschap?

Wilt u het mentorschap beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. In sommige gevallen eindigt de maatregel automatisch. Bijvoorbeeld bij het einde van de opgelegde periode. Ook beëindigt de maatregel als de betrokkene overlijdt.

Is het mogelijk om van mentor te veranderen?

Het is altijd mogelijk om van mentor te veranderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Hoe werken wij?

Als u voor u zelf of voor een ander mentorschap overweegt, dan kunt u dat via ons aanvragen. Wij bezoeken u voor een gratis en vrijblijvend gesprek en vertellen u meer over het mentorschap, onze werkwijze, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Als u besluit dat Stichting Doe Mee(r) de mentor moet worden, dan gaan we gezamenlijk de aanvraag indienen.

Wat doe Stichting Doe Mee(r) als mentor voor u?

De mentor van Stichting Doe Mee(r) is wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de rechthebbende en adviseert en ondersteund deze bij het nemen van beslissingen over de verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Daarnaast zijn wij adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Wij houden rekening met de wensen en behoeften, normen en waarden van de rechthebbende. Op die manier helpen wij de rechthebbende de regie over het leven te houden.

Wij zijn het aanspreekpunt voor medewerkers van zorginstellingen en ondertekenen het zorgplan namens de rechthebbende, wanneer deze hiertoe niet in staat is.
Wij zijn des gewenst gesprekspartner voor familie en netwerk.
Stichting Doe Mee(r) legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de kantonrechter.

Waar kan ik een klacht indienen over mijn mentor?

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten of over onze dienstverlening. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Stichting Doe Mee(r).
U kunt een klacht over de mentor schriftelijk indienen bij de directie van Stichting Doe Mee(r).

Natuurlijk kunt u kunt ook de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat de klachten zijn. De rechter beoordeelt of de klachten gegrond zijn en nodigt u en mentor mogelijk uit voor een zitting.

Wat kost beschermingsbewind?

Stichting Doe Mee(r) brengt voor de uitvoering van het mentorschap een vergoeding in rekening. Deze vergoeding is vastgesteld door het LOVCK (landelijk Overleg Kantonrechters. Deze vergoeding bestaat uit een eenmalig bedrag voor de intake en een vaste vergoeding per maand.

Veelal is het mogelijk dat u voor de vergoeding van mentorschap een bijdrage kunt krijgen uit de bijzondere bijstand. Zodra Stichting Doe Mee(r) is aangesteld als mentor, zullen we, indien mogelijk, een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente indienen.

Voor de aanvraag betaalt u € 79,- griffiekosten aan de rechtbank.

Onze stichting werkt zonder winstoogmerk.

Bekijk de tarieven.

Back to Top