Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Curatele.

Aanvragen als u hulp nodig heeft bij het beheren van uw financiën of als u uw financiële problemen niet meer kunt overzien

Wat is Curatele?

Curatele is een maatregel bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening, of aan dementerende mensen. Maar ook voor mensen met een drank- of drugsprobleem kan, als zij hun belangen niet goed behartigen, ondercuratelestelling worden aangevraagd.

De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van mensen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

Waarom Curatele?

De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet, of wanneer iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Wie kan Curatele aanvragen?

Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner, of andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie.
De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen. Het probleem is dat de betrokkene zelf vaak de ernst van de eigen persoonlijke situatie niet inziet en om die reden zelf geen verzoek tot ondercuratelestelling doet.
Het verzoek tot ondercuratelestelling hoeft niet verplicht door een advocaat te worden ingediend.

Hoe kunt u Curatele aanvragen?

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont. Op www.rechtspraak.nl kunt u hiervoor formulieren downloaden. Stichting Doe Mee(r) kan u helpen met het invullen van deze formulieren.

Hoe lang duurt Curatele?

Curatele kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. In principe is de duur gelijk aan de periode waarin men niet in staat is om de financiële en persoonlijke belangen goed te regelen.
Er zijn redenen om de ondercuratelestelling te beëindigen. Dat kan als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf of met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen. Of doordat curatele wordt omgezet in onderbewindstelling, of als blijkt dat voortzetting van de maatregel niet zinvol is. Ook beëindigt de maatregel als de betrokkenen overlijdt.

Beëindiging Curatele?

Wilt u de ondercuratelestelling beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. In sommige gevallen eindigt de maatregel automatisch. Bijvoorbeeld bij het einde van de opgelegde periode. Ook beëindigt de maatregel als de betrokkenen overlijdt.

Is het mogelijk om van curator te veranderen?

Het is altijd mogelijk om van curator te wijzigen. U kunt dit verzoek indienen bij de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Hoe werken wij?

Als u voor u zelf of voor een ander curatele overweegt, dan kunt u dat via ons aanvragen. Wij bezoeken u voor een gratis en vrijblijvend gesprek en vertellen u meer over curatele, onze werkwijze, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Als u besluit dat Stichting Doe Mee(r) de curator moet worden, dan gaan we gezamenlijk de aanvraag indienen.

Na de beslissing van de rechtbank gaan wij de inkomsten, de uitgaven en de eventuele schulden
Inventariseren. Na deze inventarisatie krijgt u van ons een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dit is het budgetplan. Hierin staat uw inkomen, de vaste lasten die wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen, hoeveel leefgeld wij aan u overmaken en wat wij voor u gaan reserveren.

Wat doet Stichting Doe Mee(r) als curator voor u?

De rechtshandelingen betreffende de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding nemen wij als curator over van de rechthebbende, maar wij betrekken de rechthebbende wel zoveel mogelijk bij de beslissingen hierover.

Als curator zijn wij bevoegd om de onder curatele gestelde te vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen. Wij moeten een goed bewind voeren over de financiën van de rechthebbende. Doen wij dat niet dan kunnen wij daarvoor aansprakelijk zijn.

Voor een aantal handelingen die de curator kan uitvoeren (bijvoorbeeld grote giften doen, geld lenen, beperkte rechten vestigen) moet hij toestemming hebben van de kantonrechter.

Waar kan ik een klacht indienen over mijn curator?

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten of over onze dienstverlening. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Stichting Doe Mee(r).
U kunt een klacht over de curator schriftelijk indienen bij de directie van Stichting Doe Mee(r).

Natuurlijk kunt u kunt ook de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat de klachten zijn. De rechter beoordeelt of de klachten gegrond zijn en nodigt u en de curator mogelijk uit voor een zitting.

Wat kost Curatele?

Stichting Doe Mee(r) brengt voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergoeding in rekening. Deze vergoeding is vastgesteld door het LOVCK (landelijk Overleg Kantonrechters). Deze vergoeding bestaat uit een eenmalig bedrag voor de intake en een vaste vergoeding per maand.

Veelal is het mogelijk dat u voor de vergoeding van curatele een bijdrage kunt krijgen uit de bijzondere bijstand. Zodra Stichting Doe Mee(r) is aangesteld als curator, zullen we, indien mogelijk, een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente indienen.

Voor de aanvraag betaalt u € 79,- griffiekosten aan de rechtbank.

Onze stichting werkt zonder winstoogmerk.

Bekijk de tarieven.

Back to Top