Nieuws

Van harte welkom op de site van Stichting Doe Mee(r) Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Wij voldoen aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteit van ons werk wordt jaarlijks gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. .

Kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Belt u ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. 085 – 48 309 84

Beschermingsbewind.

Om mensen te beschermen en ervoor te zorgen dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken

Wat is Beschermingsbewind?

Wanneer iemand als gevolg van een geestelijke of verstandelijke beperking, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken (tijdelijk) niet in staat is om de eigen financiën op een goede manier te beheren kan men een beroep doen op beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Onder goederen verstaan wij bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis, een toekomstige erfenis.

Beschermingsbewind houdt in dat een bewindvoerder de goederen beheert die, door de kantonrechter, onder bewind zijn gesteld.

Waarom Beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld om mensen met een geestelijke of verstandelijke beperking, een ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiën op een goede manier te beheren, te beschermen.

Een goede bewindvoerder zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken en beheert de inkomsten, zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald, maar ook dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Wie kan Beschermingsbewind aanvragen?

Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie.

De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen. Het probleem is dat de betrokkene zelf vaak de ernst van de eigen persoonlijke situatie niet inziet en om die reden zelf geen verzoek tot onderbewindstelling doet.

Het verzoek tot ondercuratelestelling hoeft niet verplicht door een advocaat te worden ingediend.

Hoe kunt u Beschermingsbewind aanvragen?

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont. Op www.rechtspraak.nl kunt u hiervoor formulieren downloaden. Stichting Doe Mee(r) kan u helpen met het invullen van deze formulieren.

Hoe lang duurt Beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. In principe is de duur gelijk aan de periode waarin men niet in staat is om de financiële belangen goed te regelen.

Er zijn redenen om de onderbewindstelling te beëindigen. Dat kan als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf of met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen. Of doordat onderbewindstelling wordt omgezet in curatele, of als blijkt dat voortzetting van de maatregel niet zinvol is. Ook beëindigt de maatregel als de betrokkenen overlijdt.

Beëindiging onderbewindstelling?

Wilt u de onderbewindstelling beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. In sommige gevallen eindigt de maatregel automatisch. Bijvoorbeeld bij het einde van de opgelegde periode. Ook beëindigt de maatregel als de betrokkenen overlijdt

Is het mogelijk om van beschermingsbewindvoerder te veranderen?

Het is altijd mogelijk om van bewindvoerder te veranderen. U kunt dit verzoek indienen bij de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Hoe werken wij?

Als u voor u zelf of voor een ander beschermingsbewind overweegt, dan kunt u dat via ons aanvragen. Wij bezoeken u voor een gratis en vrijblijvend gesprek en vertellen u meer over beschermingsbewind, onze werkwijze, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Als u besluit dat Stichting Doe Mee(r) de bewindvoerder moet worden, dan gaan we gezamenlijk de aanvraag indienen.

Na de beslissing van de rechtbank gaan wij de inkomsten, de uitgaven en de eventuele schulden
Inventariseren. Na deze inventarisatie krijgt u van ons een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dit is het budgetplan. Hierin staat uw inkomen, de vaste lasten die wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen, hoeveel leefgeld wij aan u overmaken en wat wij voor u gaan reserveren.

Wat doe Stichting Doe Mee(r) als bewindvoerder voor u?

Stichting Doe Mee(r):

 • Inventariseert uw schuldenlast.
 • stelt een budgetoverzicht voor u op.
 • Opent een bankrekening voor u op uw naam.
 • Ontvangt het inkomen op uw bankrekening.
 • Betaald hiervan uw vaste lasten.
 • Maakt het weekgeld aan u over.
 • Vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.
 • Vraagt zorg- en huurtoeslag aan.
 • Vraagt eventueel een schuldenregeling aan via een kredietbank of elders.
 • Vraagt verzekeringen aan (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering).
 • Declareert nota’s bij uw ziektekostenverzekeraar.
 • Verzorgt uw belastingaangifte.
 • Leert u uw eigen geldzaken weer goed te beheren.
 • Legt Rekening en Verantwoording aan u af en aan de rechtbank.

Waar kan ik een klacht indienen over mijn bewindvoerder?

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten of over onze dienstverlening. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Stichting Doe Mee(r).
U kunt een klacht over de bewindvoerder schriftelijk indienen bij de directie van Stichting Doe Mee(r).

Natuurlijk kunt u kunt ook de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat de klachten zijn. De rechter beoordeelt of de klachten gegrond zijn en nodigt u en de bewindvoerder mogelijk uit voor een zitting.

Wat kost beschermingsbewind?

Stichting Doe Mee(r) brengt voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergoeding in rekening. Deze vergoeding is vastgesteld door het LOVCK (landelijk Overleg Kantonrechters). Deze vergoeding bestaat uit een eenmalig bedrag voor de intake en een vaste vergoeding per maand.

Veelal is het mogelijk dat u voor de vergoeding van beschermingsbewind een bijdrage kunt krijgen uit de bijzondere bijstand. Zodra Stichting Doe Mee(r) is aangesteld als bewindvoerder, zullen we, indien mogelijk, een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente indienen.

Voor de aanvraag betaalt u € 79,- griffiekosten aan de rechtbank.

Onze stichting werkt zonder winstoogmerk.

Bekijk de tarieven.

Back to Top